• 125 هزار تومان
  مکس من شیراز
  طول فیلم ادیوس پریمیر

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۴
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  قابل اجرا در : پریمیر و ادیوس

  برای هر نرم افزار جداگانه

 • 125 هزار تومان
  مکس من شیراز
  طول فیلم ادیوس پریمیر

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۳
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  قابل اجرا در : پریمیر و ادیوس

  برای هر نرم افزار جداگانه

 • 125 هزار تومان
  مکس من شیراز
  طول فیلم ادیوس پریمیر

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۲
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  قابل اجرا در : ادیوس ۷ به بالا

  تک نرم افزار ادیوس 

 • 125 هزار تومان
  مکس من شیراز
  طول فیلم ادیوس پریمیر

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۱
  زمان : ۸۰ دقیقـــه
  قابل اجرا در : پریمیر و ادیوس

  برای هر نرم افزار جداگانه