خرید از واتساپ و دریافت لینک دانلود:

ابتدا شماره بنده ۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷، یحیی سلیمی‌، شیراز، در مخاطبین گوشیتون ذخیره کنید. سپس به کمک واتساپ پیام خرید ارسال کنید.
محصول یا محصولات انتخابی، جمع قیمت نموده و مبلغ را به شماره حساب زیر واریز نمایید.

۶۰۳۷-۹۹۷۴-۱۳۲۸-۲۳۵۲  بانک ملی به نام یحیی سلیمی

اکنون، فیش واریز در واتساپ ارسال کرده، تا لینک دانلود در اسرع وقت، در اختیارتان قرار گیرد.